توضیحات

گیاه گل سنگ گیاهی کوچک و سرزنده است با برگ‌هایی روشن و لکه دار.گل سنگ یک گیاه مناسب آپارتمان است و در فضای خانه به راحتی رشد و پرورش می یابد. نور مستقیم موجب آسیب رساندن به برگ های این گیاه می شود. گل سنگی در کل نیازمند نور غیرمستقیم و زیاد است.این گیاه دوستدار رطوبت بالاست حتما در بین دو آبیاری باید خاک خشک شود. یعنی زمانی که با نوک انگشت سطح خاک را لمس می‌کنید نباید رطوبتی احساس کنید. به مرور زمان شاخه های این گیاه بلند و باریک می‌شود به همین دلیل به طور منظم باید شاخه های بلند گیاه سرزنی شوند تا رشد شاخه های جانبی تحریک و گیاه حالت بوته ای بیابد.می‌توانید سرشاخه های سرزنی شده را ابتدا در آب ریشه دار کنید و سپس به خاک منتقل کنید.و بدین صورت گیاه خود را تکثیر کنید