توضیحات

کالیسیا را در فضای آپارتمان در پشت پنجره نگهداری کنید تا از نور غیر مستقیم خورشید بهره مند شود.کالیسیا گیاهی رطوبت دوست است ولی آبیاری بیش از حد موجب زرد شدن برگهای این گیاه می شود.