توضیحات

فردوس گیاهی با برگ‌های سبز رنگ که رگه‌هایی قرمز دارد و زیر آن ارغوانی است گیاه فردوس مراقبت زیادی نمی‌خواهد. این گیاه می‌تواند شرایط دمایی و نور مختلف را تحمل کند و تنها چیزی که نیاز دارد خاکی خوب است که بتواند آب را به خوبی تخلیه کند.گیاه فردوس نیاز به نوری کامل ولی غیر مستقیم دارد. بهترین جا برای این گیاه نزدیک به یک پنجره جنوبی نورگیر است اما می‌توان آن را در اتاقی روشن نیز قرار داد.خاک این گیاه نباید بیش از حد خشک یا بیش از حد خیس شود. فردوس زمانی به آب نیاز دارد که چند سانت بالایی خاک آن خشک شده باشد سپس باید تا جایی به آن آب داد که اضافه آن از زیر گلدان خارج شود.