توضیحات

بنفشه آفریقایی یکی از زیباترین گلهای آپارتمانی و از گیاهان همیشه گل دار می باشد بنفشه آفریقایی در نور به نسبت کم به خوبی رشد می کند ولی برای گلدهی نیاز به شدت نور بیشتر دارد. در صورت استفاده از نور طبیعی، نور ملایم صبحگاهی از یک پنجره رو به شرق می تواند مفید باشد، در زمستان نور پنجره رو به جنوب نیز به همان اندازه ملایم و مفید خواهد بود.برای آبیاری زیرگلدانی را پر از آب کرده و گلدان را در آن قرار دهید تا آب از سوراخ های ته گلدان به سمت بالا حرکت کند.پس از مرطوب شدن سطح خاک ( تقریبا بعد از حدود نیم تا حداکثر یک ساعت) در صورت باقی ماندن آب در زیرگلدانی باید آب اضافی را خالی کنید