توضیحات

نور : احتیاجات نوری آن کم است، واریته های ابلق احتیاجات نوری بیشتری دارند. دما: حداقل آن در زمستان 10 درجه است و در تابستان درجه حرارت طبیعی اتاق کفایت می کند، البته در تابستان بهتر است در بالکن در محل سایه نگهداری شود. آبیاری: در تابستان هفته ای دو بار و در زمستان یکبار کافی است، کم آبی را تحمل می کند. رطوبت: هر دو هفته یکبار غبارپاشی کنید، جهت ایجاد رطوبت پایدار به زیر گلدانی حاوی سنگریزه دار آب اضافه کنید، اجازه ندهید ته گلدان با آب در تماس باشد. تغذیه: هر دو هفته یکبار گیاه را با کود مخصوص گیاهان زینتی طبق دستور تغذیه کنید.